عمومی

طرح توجیهی کسب و کار به چه معناست؟

اگر دانشجویان می توانند به صورت فردی یا گروهی با فرآیند ایده پردازی و نوآوری درگیر شده تا مهارت لازم را کسب کرده و بکار ببندند، امکان رشد در دانشگاه دور از ذهن نیست و دانشجویان یقین دارند که بر اساس شایستگی­ها و قابلیت های خود می توانند در دانشگاه رشد کرده و به برآورده ساختن آرمانهای آن کمک کنند. مشاور کسب و کار فردی است که از بیرون به تمام مشکلات، مسائل و دغدغههای موجود در کسب و کار نگاه میکند، چالشها، سرمایههای ناملموس و فرصتهای تکرار نشدنی که از دید مدیران و صاحبان کار پنهان و مخفی بوده است، را متوجه میشود و با بررسی و تحلیلهای لازم نسبت به هر کاری مشاوره کسب و کار میهد و آنها را راهنمایی میکند تا به موفقیت و پیشرفت برسند. داشتن قابلیت های ارتباطی و دسترسی به افراد متخصص و کارآمد جهت بهره گیری از تجارب ارزنده و استفاده از مشاوره آنها از ویژگی های بارز کارآفرینی می باشد.

اهمیت طرح توجیهی چیست؟

مشارکت آحاد جامعه با سازمانهای متولی اداره امور جامعه ضرورتی انکارناپذیر است و این مشارکت در جهت پیشبرد هر چه بهتر مأموریتهای سازمانها، نقش مؤثری دارد. نتیجه برخی تحقیقات از دالیل این امر را باید در میزان اعتماد آنان به عملکرد سازمانهای مرتبط با امنیت جستجو کرد. نیروی انتظامی جهت افزایش میزان اعتماد مردمی و همچنین باال بردن میزان مشارکت آنان در فعالیتهای اجتماعی پلیس، در سالهای اخیر اقدام به تأسیس برخی واحدها ازجمله اداره کل مشارکت عمومی، دفتر نظارت همگانی و واحد 111 نموده است که هدف اولیه آن استفاده از دیدگاههای مردمی در جهتدهی به سیاستها نیروی انتظامی در زمینه تأمین امنیت پایدار جامعه میباشد. در حال حاضر، جمع­سپاری به یک فناوری جهانی تبدیل شده است و همگان میتوانند از آن استفاده کنند. در طی ده سال گذشته از زمان پیدایش جمع­سپاری، از این فناوری برای انجام فعالیتهای متنوّعی استفاده شده است. باتوجه­به پیشرفت فناوریهای وب 2.0 در دنیا و همچنین اهمیت مشارکت مشتریان در توسعة محصولات، نوآوری این پژوهش برای توسعه و تسهیل کاربرد جمع­سپاری، کارآمد و مهم است. ایدة جمع­سپاری، دسترسی به منابع جدید بهره­وری، دانش و خلاقیت از طریق رسانه­های اجتماعی است. از طرفی باتوجه­به افزایش کاربران شبکه­های اجتماعی و ابزارهای تعاملی آنلاین در چند سال گذشته در ایران، توجه و تمرکز به این موضوع بستر مناسبی فراهم میکند تا شرکتها با بهره­گیری از مشارکت الکترونیک و پتانسیل شهروندان، کسب­وکار موفقی را شکل­دهند و در توسعة محصولات خود موفقتر باشند؛ در کنار این، از استعداد، توان فنی، تخصّصی و تجربی افراد در این زمینه استفاده شود تا اینکه عملکرد خود را ارتقا دهند.

بهترین مشاور کسب و کار

ازاینرو ازیکطرف حاکمیت و نهادهای نظامی و انتظامی کمترین توجه را به جلب اعتماد و مشارکت اجتماعی مردم معطوف داشتهاند و از طرفی هم مردم کمترین مشارکت انتظامی را در عرصه مشارکت اجتماعی از خود جلوهگر ساختهاند. در ایران ازلحاظ تاریخی همواره رویکردی اقتدارگرا از سوی حاکمیت و نهادهای نظامی و انتظامی در برقراری نظم و امنیت دنبال میشده است. برای موفق شدن باید راه و چاه آن را بدانید، به خصوص اگر به دنبال کسب درآمد و اشتغال زایی هستید. با توجه به مباحث مطرحشده در این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم جایگاه مشارکت مردم سنندج در برقراری امنیت پایدار به توجه بهنظام حقوقی ایران چگونه است؟ درنتیجه شاهد آن هستیم که همواره مشارکت مردم در امور انتظامی با نیروهای برقرارکننده نظم امنیت در سطوح پایینی بوده است. جمع­سپاری الگوی جدید کسب­وکار مبتنی بر وب است که در آن سعی میشود با یک فراخوان از توان تعداد زیادی از افراد فعّال در بستر وب برای کسب راه­حل­های نوآورانة حل یک مشکل و یا تولید یک محصول کمک گرفته شود. چنین پیش­بینی میشود پژوهش حاضر به گسترش ادبیات پذیرش و پیاده­سازی جمع­سپاری در کشورهای درحال­توسعه کمک کند.

نتیجه گیری

جمع­سپاری یکی از این پلات­فرم­هاست که در سالهای اخیر، باتوجه­به رشد و توسعة وب و گسترش کسبوکارهای مبتنی بر وب، نگاه­های بسیاری را به خود معطوف کرده است. باتوجه­به محبوبیّت شبکههای اینترنتی بین مردم و رشد اینترنت، بستری مناسب برای توسعه و ابداع پلات­فرمهای متنوع ایجاد شده است. علاوه بر شناسایی این مشکلات و فرصتها، یک مشاور کسبوکار باید راهحلهایی برای مشکلات و برنامههایی برای استفاده از فرصتها تهیه کند. بنابراین علاوه بر پذیرش بالا درباره خلق و خو و روش کاری کارمندهایتان، باید این نکته را به یاد بسپارید که مسئولیت اصلی پروژهها و وقت گذاری بر سر آنها با شخص شماست. در این مسیر ویزیتل همراه شماست تا بتوانید در شروع و ادامه مسیرتان به شما کمک کند. تا زمانی که مردم هیچ سودی را در رابطه مبتنی بر اعتماد حس نکنند طبعاً عالقهای به مشارکت پیدا نخواهند کرد و زمانی مشارکت بهصورت جدی تحقق خواهد یافت که فرد نقش خود را در پیشبرد اهداف سازمان جدی و ملموس تلقی کند. روندها و چشماندازها: ارائه راهنمایی­های آموزنده برای مدیران و محققان در آغاز کار ERP بایستی جزء چشماندازهای شرکت برای موفقیت آن در سازمان باشد. ازجمله سازمانهایی که زمینههای بالقوه مشارکت مردم در آن بسیار قوی بوده و مشارکت دوجانبه در بهبود وظایف و انجام مأموریتهای آن قابلمالحظه است، سازمان پلیس و سایر دستگاههای اطالعاتی و امنیتی میباشد.

اطلاعات بیشتر:

طرح توجیهی

دکمه بازگشت به بالا