فرهنگ و هنر

کرسی علمی ترویجی «بررسی تاثیر کرونا بر معرفت» برگزار شد

صندلی علمی تبلیغی “تاج گذاری مطالعه دانش” در واقع توسط بخش اول پژوهشکده تحت نرم افزار اسکایپ برگزار شد.

در آغاز این کنفرانس ، مادی اببازیزه ، به نقل از مؤسسه فرهنگ و اندیشه اسلامی ، توضیح داد: “تأثیر کرونا بر دانش می تواند از طریق بحث مورد بحث قرار گیرد. این یکی از مهمترین اما مهمترین مباحث فرعی در Xerology است. عوامل غیر بیولوژیکی عواملی هستند که از یک نوع نیستند ، اما برخی معتقدند عواملی مانند جامعه ، فرهنگ ، تمدن ، ژنتیکی و غیره می توانند بر دانش تأثیر بگذارند.

همانطور که اببدا Coronan و دو نوع روانشناسی را توضیح می دهد ، “اول ، ادبیات ماقبل تاریخ یک الهیات محض است و با انسان به عنوان انسان یا موجودات عقلی و دانش (صحبت با حیوانات) و دانش مرتبط است. ” این هیچ ربطی به شرایط انسانی ، کاهش و تجربیات زندگی ندارد. این الهیات برای همه مدرن است ، اصول کلی و ثابت مانند منطق و ریاضیات ، به عنوان مثال در فلسفه غرب غربی ، ادبیات اسلامی.

دوم ، روانشناسی پس از تولد به دانش محقق یا دانش انسانی و مستقر بستگی دارد ، فردی که زنده است مانند زندگی ، زنانگی ، ادبیات سیاه و غیره.

موضوع امروز بخشی از مطالع قبل از مطالعه است. دلایل منطقی غیر معرفت شناختی ، مانند کرونا ، تأثیر کمی در قسمت های قبلی دارد. در بخش های قبل ، استاندارد حق و معیار ایمان یکسان و یکسان و کلی و سازگار است. بنابراین می توان به وجود آنها ، زنان ، ادبیات سیاه و همچنین اختلالات خون فکر کرد. اما این یک مطالعه مقدماتی است ، نه اپیدمیولوژی ، و در اینجا ما در مورد اپیوتیسمولوژی صحبت می کنیم.

هنگام توصیف اشکال جمع ، انواع مختلفی وجود دارد ، به عنوان مثال: کثرت گرایی مذهبی که در فلسفه مورد بحث قرار می گیرد ، در فلسفه مورد بحث قرار می گیرد ، در فلسفه سیاسی مورد بحث قرار می گیرد ، کثرت گرایی اپیدمیولوژیک – که در فلسفه مورد بحث قرار می گیرد. یا در مورد روانشناسی بحث کنید … آنچه ما در مورد آن صحبت می کنیم بسیاری از مردم شناسی است.

این مطالعه با تشریح دانشجویان گروه اپیدمیولوژی گفت: “سه نوع وجود دارد که کاملاً منحصر به فرد نیستند اما به هم مرتبط هستند.

1. توضیحات: به دلیل تفاوت در فرهنگ ها و ژنتیک ، انسان از فرایندهای مختلف روانشناختی و شناختی استفاده می کند. به عنوان مثال ، گرامر نیز فرایندهای روانشناختی و شناختی متفاوت است.
2. عادی یا دستوری: فرآیندهای روانشناختی که انسان باید از آنها استفاده کند مجرد نیست بلکه بسیاری است و در عین حال همه برابر است.
3. مفاهیم: مفاهیم روانشناختی مانند حقیقت و دقت مورد استفاده برای ارزیابی و سنجش باورهای مردم از فرهنگ به فرهنگ دیگر متفاوت است و هیچ روش واحدی وجود ندارد ، زیرا هر فرهنگی اصول پیشین خود را بر این مفاهیم تحمیل می کند. کند کردن

عباسی همچنین در زمینه سایبر خاطرنشان کرد: پدیده “اخیر” ، “کرونا” و گسترش آن به جهان ، “بهره برداری اپیدمیولوژیک” بیشتری در جامعه بشری ایجاد خواهد کرد ، زیرا این امر اکنون توانایی انجام این کار را دارد. برخی دیگر آن را مستقل از نگرش ذهنی خود دانسته اند. اگرچه ممکن است این پیش بینی کارایی نداشته باشد ، اما به نظر می رسد این بیانیه بسیار مهم است و بنابراین تبلیغ کنندگان باید این موضوع را در نظر بگیرند. به طور خلاصه ، کثرت گرایی روانکاوی به این معنی است که انسان به دلیل اختلاف در زمان و مکان ، اختلافات ژنتیکی و روانی ، فرهنگ ها و علوم انسانی و غیره روش های مختلفی برای حل مشکلات روانشناختی دارد. آنها همچنین استدلال می کنند ، و آنها دارای اعتقادات مختلف و سیستم های تشریفاتی هستند و به دلیل وجود این زمینه های مختلف ، نمی توان استانداردی دقیق و عینی را برای توجیه و توجیه عقاید مختلف ارائه داد ، تا اعتقادات افراد با همان دقت معرفت شناختی ، بتواند همه به یک صورت باشد. آنها دارند.

وی می افزاید: “پذیرش کثرت گرایی تفسیری مطمئناً منجر به” اهمیت معرفت شناختی “خواهد شد ، و اینکه موضوعیت تفسیری یک تضاد طبیعی است ، زیرا نتیجه گیری که” اعتقادات انسان نسبی است “خود یک یقین است ، زیرا ملاک روشنی برای پذیرش آن است. بیشتر نه. علاوه بر این ، تفکیک بین حسن نیت (عقلی) و احمقانه (اشتباه) غیرممکن است ، مگر اینکه استانداردی سازگار و عینی برای سنجش باورهای مختلف بشر وجود داشته باشد. او باور داشت. در حقیقت ، بسیاری از معرفت شناسان وجود دارند که می خواهند یک استاندارد ثابت و عینی باشند که از نظر تکامل ، عقل و اعتبار عقاید مختلف را تعیین کند. بنابراین ، موضوع “ملاک حقیقت” در تفسیر اتفاق می افتد. سوال این است که از نظر معیار صدق ، در چه معیارها و معیارهایی می توان اعتقادات مختلفی را سنجید و حقیقت را از خطا می توان تشخیص داد ، اما واقعیت چیست؟ به این معنا که.

وی خاطرنشان کرد: معیارهای مختلف حقیقت در سطح دانش قبلی نازل شده و ارائه شده است. با عقاید و اظهارات انسان همکاری و موافق باشید. در حقیقت ، اگر درگیری بین دو عقیده وجود داشته باشد ، یکی از نظر ماهیت صادقانه و دیگری نادرست است. اما از این نظر ، اتحاد بین ایمان و گفتار باید “نشانه” یا نشانه حقیقت باشد نه “شناسایی” و معیار حقیقت. یعنی اگر ایمان یا گفتار شخص صحیح باشد ، او بنشیند و با او همکاری کند ، و در اعتقادات و گفته های او هیچ مشاجره ای حاصل نمی شود.

دیگران به دنبال ملاک ایمان به “نتایج عملی” عملی هستند ، به این معنی که این یک باور عملی ، مؤثر و مهم است.

به هر حال ، در هر صورت ، اگر ممکن است اعتقاد صحیح باشد ، ممکن است تأثیر مهمی نداشته باشد یا ممکن است یک باور غلط نباشد ، اما بسته به شرایط خاص و افراد خاص ممکن است عملی و عملی باشد.

اما در فلسفه های واقعی ، ملاک حقیقت “تناسب” است ، یعنی ایمان واقعی یا واقعی مربوط به واقعیت بیرونی و باور غلط یا غلط است.

نظریه های دیگری در مورد ملاک حقیقت وجود دارد که من از آنها عبور نمی کنم. من همچنین استدلال می كنم كه ، به اعتقاد دانشمندان ، ایمان تنها كافی نیست ، بلكه باید “تأیید ادبی” نیز وجود داشته باشد ، یعنی حقیقت را باید با دلایل یا مدارك قانع كننده ارائه كرد. برای آنها صادق است ، دانش “اعتقاد درست” است و بنابراین دانش درست و دقیق به معنای کلمه نیست.

همانطور که گفته شد ، “از آنجا که به نظر می رسد ایمان همان دقت و حقیقت معرفت شناختی را با اعتقادات فوق دارند ، روشن است که ایمان تنها پایه ای است که بر اساس آن بنا شده است. این درست است ، و بنابراین ، نمی توان فرض کرد که اعتقاد خلاف حقیقت صحیح یا حقیقی است. بنابراین ، استاندارد حقیقت و ملاک اعتقاد به برنامه درسی اولیه سازگار و کلی است و کورونا تأثیر چندانی بر آنها ندارد. اما بخش عمده ای از مسئله معرفت شناسی دارای جنبه اجتماعی و جنبه ای است که به “تحمل اجتماعی” می پردازد. می توان گفت كه انسان باید اعتقادات و عقاید دیگران را تحمل كند و در محیطی كه همه برابر باشند در صلح زندگی كنیم.

در واقع ، تحمل و مقاومت در برابر عقاید مخالف یک اصل مهم تحمل اجتماعی است ، در غیر این صورت تشکیل جامعه صلح آمیز و بدون استرس غیرممکن است و هرگونه همکاری صلح در معرض خطر قرار خواهد گرفت. در فرهنگ اسلامی تعاریف و تفسیرهایی وجود دارد که باید اعتقاد دیگران را تحمل کرد و نباید اعتقاد خود را بر آنها تحمیل کرد یا زندگی را به هر طریقی دشوار کرد. در حقیقت ، حتی اگر همه افراد و افراد برای حل و حل مسئله با هم کار کنند ، تحمل اجتماعی در اینجا مهم است ، تحمل اجتماعی بسیار مهم است. دو برابر می شود

حجتوتام الیزا گرمیانی ، رئیس فلسفه اسلامی اسلام گفت: حل نخستین شماره آنها بدون توجه به تفسیر یا چشم ، یکی از مباحث تنوع معرفت شناختی بود. جالب است که تاریخ و جامعه با هم ارتباط دارند. بسیاری از مباحثی که امروزه دوستان از آن به عنوان معرفت شناسی اسلامی یاد می کنند مطابق با اپیدمیولوژی قبلی است. یعنی دانش مانند تفسیر است. مطالعه اخیر تفسیر ، دانش را با دانش درمان می کند. دانش رویدادی است که در طول تاریخ رخ داده و تغییر کرده و تغییر کرده است. مؤلفه های این مطالعه چیست؟

بنابراین نکته ای که باید مطرح شود این است که می توان مرز مشخصی بین دانش و دانش ایجاد کرد. برخی معتقدند بین این دو تفاوت وجود دارد. تحقیقات در کلاس قبلی با تاریخ سازگار نیست ، موضوعاتی وجود دارد که به طور قابل توجهی با عملکرد دانش مرتبط است. به عنوان مثال ، آیا تمام آنچه شما به دانش فعلی برگشته اید وجود دارد؟ آیا در طول تاریخ بشر ، آیا بشر مستقیماً درگیر دانش دقیق بوده است؟ در کل دانش ، دانش بشر در سطح دانش است نه در سطح دانش.

این بحث نه تنها به دانش بلکه در روانشناسی نیز متمرکز است. استدلال اصلی دکتر عابدزاده این است که مفاهیم فرهنگی ممکن است بر دانش تأثیر بگذارد یا نباشد.

وی افزود: “به عنوان مثال ، بحث در مورد اینكه آیا كرونا از دانش ناشی می شود ، موضوع انسان شناسی را تحت تأثیر قرار می دهد ، نه ادبیات. این انسان شناسی دانش است. البته اپیدمیولوژی نیز می تواند کمک کند. نکته دیگر: شما باید بین سه چیز تمایز قائل شوید: نگرش ، ارتباط ، تنوع. من فکر می کنم آقای دکتر در تلاش است تا تنوع را در رابطه برقرار کند و او چشم انداز را به پذیرش تشبیه می کند. در حقیقت ، تعاریف جمع منجر به یک بازیگر و چشم انداز می شود. اما اینها متفاوت است

کثرت گرایی اپیدمیولوژیک کثرت دانش در بنیان آن است. اما ممکن است براساس یک دیدگاه یا تضاد یا مبنای دیگری باشد. بین کثرت گرایی اپیدمیولوژیک تفاوت وجود دارد.

معلوم نبود چه اتفاقی با عبدالوزاهه در کورونا افتاد. عباس زاده تأکید می کند که کورونا نمی تواند بر دانش قبلی خود تأثیر بگذارد ، اما این ممکن است بر ادبیات ادبی بعدی تأثیر بگذارد. توضیح من این است که برای پذیرش این مسئله ، باید بین دانش قبلی و دانش بعدی یک خط مشخص ایجاد شود ، که عملاً غیرممکن است.

اگر کسی بگوید که کورونا بر دانش افراد تأثیر می گذارد ، باید تصور کرد که این کار روی کاربرد دانش ما تأثیر نمی گذارد ، بنابراین گفته می شود که ما باید در مورد دانش متفاوت فکر کنیم.

نکته دیگر: این بحث بیشتر در مورد تغییرات ژنتیکی است. آیا اینها روی دانش افراد تأثیر می گذارد؟

در اینجا وارد فلسفه ژنتیک می شویم. درست همانطور که علم ژنتیک را داریم ، دانش ژنتیک و کلام ژنتیکی نیز داریم. در آنجا بحث فراتر از محدود کردن کورونا است.

نکته دیگر: Corona آسیب زا تر است و در بین حوادث آسیب های زیادی متحمل شده است. در حقیقت ، فردا کورونا با کرونا دیروز متفاوت است. قطعاً روی دومی تأثیر می گذارد. ما فکر نمی کنیم که دانش بدنی ، به عنوان مشرکان ، بالاترین شکل دانش است. وراثت ژنتیکی فراتر از دانش جسمی است. او حتی ممکن است بسیاری از تئوری های روانشناسی را زیر سوال ببرد – مثلاً انتقال دهنده ای که یک روانشناس را به فیزیک ارائه می دهد. البته دانش ژنتیکی نیز بر دانش قبلی تأثیر می گذارد.

حسن عبدی سپس اشاره می کند که وقتی در مورد تاج صحبت می کنیم ، با تعداد اپیدمی ها رابطه مشابهی داریم: تاج و تنوع اپیدمیولوژیکی که هر یک از این سه دسته باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. دانش ، ایمان ، حقیقت و توجیه به عنوان پایه اساسی پلورالیسم است. بدن ایمان ، به عنوان یک حالت دانش ، زمینه را برای فراوانی فراهم می کند. عدالت ، به عنوان بخشی از عقل ، اساس تنوع دانش در رابطه با اعتقاد حیوانات است. اگر از نظر ستون اسلامی صادق باشد ، زامایا به تعداد زیادی آگاه است.

وی افزود: “برخی از فلاسفه طبیعت در مورد اکولوژی طبیعت صحبت کرده اند.” اکتشافات روانشناختی طبیعی موضوعات تکاملی را تغییر داده است ، به ویژه در زمینه روانشناسی و زیست شناسی. اما در Corona و به ویژه ناتوانی در درمان سریع بیماری ، تردید وجود دارد که یک راه حل فوری برای این مشکل در دسترس است ، و حتی نمی توان به رفع آن امیدوار بود. بنابراین ، بسیاری از مسائل روانشناختی از منظر علوم طبیعی قابل حل نیست.

عبدی در پایان گفت: “در برخی متون ، تمایز بین تکرار و آن دو جایگزین شده است.” مخزن به دو نوع اولوژی و اپیدمیولوژیک تقسیم می شود. در بحث وجود دانش ، جمع جمع خوانده می شود ، و ارتباط دانش و غیبت نهایی دانش نسبت به تقدم پایین است.

بنابراین هیچ ارتباطی بین کثرت و نسبیت وجود ندارد.

در پایان تبلیغات ، آباسادژاد در پاسخ به این اظهار نظر گفت: “وقتی مرد واقعی ، زن و زیست شناسان تولید مثل به عنوان بازیگر مورد انتقاد قرار می گیرند ، دانش قبلی با هوش انسانی مطابقت ندارد ، اما این انتقادات را نمی توان نادیده گرفت.” دانش قبلی را حذف می کند. در حقیقت ، اصول روشن و کلی دانش قبلی برای همه صادق است. برای مثال در ریاضیات 2 + 2 که همیشه برابر 4 است 5 نیست. این برای همه ، وضعیت هرکسی ، زندگی ، حرفه ای ، ایمن یا مشابه این است. اصول منطق استاندارد همان ناتوانی در جامعه متناقض است ، همان ، زیرا آنها منعکس کننده قوانین کلی اندیشه بشری هستند.

بنابراین ، همانطور که ما به اصول ریاضیات محض و قواعد منطق صوری پایبند هستیم ، تفسیر کهن از هنر را نیز مشاهده می کنیم و معتقدیم که نمونه ای از مورخان نظام مند اسلامی است. در حقیقت ، اصول دانش بشری غالباً سازگار و سازگار است. البته مباحث جدید در اپیدمیولوژی بعدی نیز باید مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

عباس گفت: “من تفاوت بین دیدگاه ها و نظرات بیان شده توسط دکتر Geminia را می پذیرم.” اما بحث من این است که تفسیر بسیاری از عقاید اشتباه است. اگرچه ممکن است دو دیدگاه متضاد مطرح شود ، دو عقیده مخالف هم نمی توانند درست و هم صحیح باشند. من همچنین می خواهم اضافه کنم: فرم های جمع آوری اپیدمیولوژیک ، که برخی از آنها معتبر است:

به عنوان مثال ، هر کسی که دارای یک جهت واقعی باشد ، کثرت دانش را می پذیرد. به عنوان مثال ، هر شیمیدان ، فیزیکدان و فیلسوف مسیر واقعیت مادی را می شناسند.

یا نسخه طولانی تر دانش بدین معنی است که هر کس قسمت های واقعی و حواس را در ظرفیت فردی و معنوی خود تشخیص می دهد. به عنوان مثال ، به قرآن کریم گفته می شود که قلب متفاوتی دارد و هر شنونده لایه ها و قلب هر یک را تشخیص می دهد تا به AS خود برسد.

عضو دانشکده تحقیقات در پایان: ل: پیش از این تعریف من از تعداد سیستم های تنفسی ارائه شده است. براساس این تفسیر ، من توسط جمع جمع اپیدمیولوژیک رد شده ام. کورونا می تواند بر دانش پسامدرنیسم تأثیر بگذارد ، بنابراین یک روز می تواند به عنوان نوعی از کمردرد مانند صرع ، سپتیک شناخته شود.

اما کورونا نمی تواند تحت تأثیر روانشناسی مدرسه گذشته باشد زیرا همانطور که گفتم حقیقت و صحت تاثیری در کرونا ندارد. از دیدگاه از پیش تعیین شده ، حقیقت و حقیقت واقعیت ایمان را تأیید می کند ، و اساساً تجدید دانش بشر است. بنابراین ، به نظر من ، باید تمایز قائل شد بین قبل و دومی. بدون چنین مرزهایی ، بر تنوع اپیدمیولوژیک و در حقیقت ارتباط اپیدمیولوژیک غلبه خواهد کرد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا