اجتماعیبرترین های کسب و کار

عدم تخلیه آب ماشین لباسشویی در حالی که برنامه شستشوی به اتمام رسیده

ﺑﺎ چرخش وﻟﻮم تایمر ماشین لباسشویی، دستگاه روﺷﻦ نمی‌ شود

به نقل از متخصصان تعمیرات لباسشویی بوش اﮔﺮ ﭘﺲ از چرخاندن وﻟﻮم تایمر ماشین لباسشویی، ﻫﯿﭻ عکس‌العمل ﺧﺎﺻﯽ از دستگاه دﯾﺪه نمی‌شود، موارد زیر را به عنوان ﻋﻠﻞ احتمالی بروز چنین مشکلی در نظر داشته باشید:

برای جلوگیری از آسیب به سایر قطعات ماشین لباسشویی و تعمیر اصولی دستگاه، توصیه می‌شود در صورت مشاهده موارد فوق و یا دیدن ارور e8 در لباسشویی اسنوا حتما از یک تکنسین متخصص راهنمایی بگیرید.

علت احتمالی عیب یابی ماشین لباسشویی
پریز برق ندارد از وصل بودن جریان برق و سالم بودن پریز مطمئن شوید.
ﺑﺮق از ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل وارد ﮐﻠﯿﺪ اﺻﻠﯽ ﻧﺸﺪه است دوشاخه را از ﺑﺮق بکشید و به‌وسیله اهم‌متر، ارﺗﺒﺎط سیم‌ها را از ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﺗﺎ ﮐﻠﯿﺪ اﺻﻠﯽ ﺗﺎﯾﻤﺮ ماشین لباسشویی چک کنید.
ﮐﻠﯿﺪ ﺧﺮاب اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸﻪ ﺗﺎﯾﻤﺮ لباسشویی، ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ‌ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪ را بررسی کنید. به‌وسیله اهم‌متر هرکدام از قطب‌های ﮐﻠﯿﺪ را ﺗﺴﺖ ﮐﻨﯿﺪ. در ﺻﻮرت ﺧﺮاب ﺑﻮدن ﮐﻠﯿﺪ می‌بایست ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ‌ﻫﺎيی ﺗﺎﯾﻤﺮ را باز کنید و ﭘﺲ از رﻓﻊ ﻋﯿﺐ، مجددا ﺗﺎﯾﻤﺮ ماشین لباسشویی را به حالت اوﻟﯿﻪ برگردانید. (بهتر است از یک تکنسین کمک بگیرید.)
رابط‌های ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ ﻗﻄﻊ شده‌اند ﯾﺎ این قطعه ﺧﺮاب اﺳﺖ اگر میکروسوئیچ خراب شده باشد، باید برای تعویض آن اقدام کنید.
معیوب بودن هیدوراستات معیوب بودن هیدواستات لباسشویی می‌تواند یکی از دلایل کار نکردن تایمر باشد. که در این صورت باید توسط تکنسین متخصص بررسی و عیب یابی شود.
خرابی قطعات ماشین لباسشویی در صورتی که علت کار نکردن تایمر لباسشویی هیچ یک از موارد بالا نبود حتما موتور تایمر لباسشویی، پمپ تخلیه آب، سوئیچ کنترل درجه حرارت آب، شیر برقی و ولوم تایمر را نیز به دقت بررسی کنید.

علت آبگیری نکردن ماشین لباسشویی یا نیامدن آب داخل دستگاه

هنگام تعمیر لباسشویی اسنوا به‌محض ﺣﺮﮐﺖ دادن تایمر لباسشویی، ﻻﻣﭗ ﺧﺒﺮ روشن‌ شده اﻣﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ لباسشویی آﺑﮕﯿﺮی نمی‌کند. به طور کلی علت آبگیری نکردن ماشین لباسشویی می تواند هر یک از دلایل زیر باشد:

 • درب ﻣﺎﺷﯿﻦ لباسشویی ﺑﺎز اﺳﺖ.
 • ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ ﺧﺮاب اﺳﺖ.
 • ﻫﯿﺪرواﺳﺘﺎت ﺧﺮاب اﺳﺖ.
 • برد الکترونیکی لباسشویی خراب است.
 • پمپ لباسشویی دچار نقص فنی شده است.
 • سیم‌های راﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﮐﻠﯿﺪ ﺗﺎﯾﻤﺮ لباسشویی، ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ، ﻫﯿﺪرواﺳﺘﺎت و ﺷﯿﺮ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه‌اند.
 • خرابی شیر ورودی آب

اگر دستگاه شما آبگیری نمی‌کند، ابتدا از وصل بودن جریان برق و باز بودن شیر ورودی آب مطمئن شوید. در غیراینصورت برای عیب یابی ماشین لباسشویی از یک تکنسین کمک بگیرید.

لباسشویی ﻋﻤﻞ آبگیری را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪه، اﻣﺎ عملیات ﺑﻌﺪی اﻧﺠﺎم نمی‌ شود

علل بروز این مشکل و نحوه رفع آن به صورت زیر است:

علت احتمالی نحوه رفع مشکل
ﻫﯿﺪرواﺳﺘﺎت ﺧﺮاب اﺳﺖ ﺑه وسیله اهم‌متر، درحالی‌که ﺑﺮق ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﻗﻄﻊ کرده‌اید، ارﺗﺒﺎط ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ ﻣﺸﺘﺮک شماره (11) به (13)، ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺘﺼﻞ است را بررسی کنید. اﮔﺮ ارﺗﺒﺎطی وجود ندارد، ﻫﯿﺪرواﺳﺘﺎت را ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﯿﺪ، زﯾﺮا قابل ﺗﻌﻤﯿﺮ نیست.
ﻣﻮﺗﻮر ﺗﺎﯾﻤﺮ لباسشویی ﺳﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ سیم‌های ﺑﻮﺑﯿﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺗﺎﯾﻤﺮ ماشین لباسشویی را از ﺳﺎﯾﺮ قسمت‌های ﻣﺪار ﺟﺪا کرده و مستقیماً ﺑﻪ برق 220 وﻟﺖ ﻣﺘﺼﻞ کنید. اﮔﺮ ﺻﺪای ﭼﺮﺧﺶ چرخ‌دنده‌ها به گوش‌تان رﺳﯿﺪ، ﻣﻮﺗﻮر ﺗﺎﯾﻤﺮ ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ. در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮﺑﯿﻦ را ﺗﻌﻮﯾﺾ کنید. (برای اینکار از تکنسین کمک بگیرید.)
ﺳﯿﻢ راﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺗﺎﯾﻤﺮ و ﻫﯿﺪرواﺳﺘﺎت ﻗﻄﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ برای رفع این مشکل باید به کمک اهم‌متر ارﺗﺒﺎط اﯾﻦ ﺳﯿﻢ را، ﮐﻪ می‌بایست از روی ﻧﻘﺸﻪ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد، بررسی ﮐﻨﯿﺪ.

ماشین لباسشویی خاموش است اما با باز شدن شیر آب شروع به آبگیری می کند

می بایست ﺷﯿﺮ را از لباسشویی جدا کرده و مستقلا عیب یابی کنید. در صورت خرابی نیز، تعویض شیر لازم خواهد شد. رایج‌ترین دلیل بروز این مشکل همان خرابی شیر برقی است. اما ممکن است ایراد از تایمر لباسشویی نیز باشد. برای عیب یابی ماشین لباسشویی و بررسی اصولی آن از یک تکنسین کمک بگیرید. همچنین بهتر است را بدانید و متناسب با آن تصمیم بگیرید.

ماشین لباسشویی مرتبا در ﺣﺎل آبگیری اﺳﺖ و ﻋﻤﻞ آبگیری ﻗﻄﻊ نمی‌ شود

 • اﮔﺮ در ﻣﺪت آبگیری، آب درون دﯾﮓ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺷﺪه، به‌گونه‌ای ﮐﻪ از ﺷﯿﺸﻪ درب ﻧﯿﺰ دﯾﺪه می‌شود، ممکن است مشکل از شیر ورودی آب باشد.
 • در صورتی که اتصال برق دستگاه را قطع کرده اید اما همچنان آب به داخل دستگاه می آید، اشکال از شیر است.
 • اما اگر آبگیری لباسشویی با قطع جریان برق متوقف شد، ممکن است ایراد از تایمر لباسشویی، سوئیچ فشار و یا کم بودن فشار آب شیلنگ ورودی آب باشد.

عیب یابی ماشین لباسشویی که نشت آب دارد

نشت آب از ماشین لباسشویی بسیار شایع است. این مشکل می تواند با توجه به محل دقیق نشت آب، دلایل مختلفی داشته باشد. برای عیب یابی ماشین لباسشویی موارد زیر را بررسی کنید:

ابتدا درپوش یا پنل ﭘﺸﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ لباسشویی و درپوش ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ را از دستگاه ﺟﺪا کرده و ﺳﭙﺲ لباسشویی را ﺑﻪ ﺑﺮق وصل ﮐﻨﯿﺪ. سپس در حین کار به دستگاه دقت کنید و ﻣﺤﻞ نشتی آب را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ کنید. اﮔﺮ ﻣﺤﻞ نشتی، ﯾﮑﯽ از رابط‌های ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ آب اﺳﺖ، می‌بایست ﺗﻌﻮﯾﺾ شود. همچنین ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آب بر اثر ﺗﺮﮐﯿﺪﮔﯽ قابِ ﻣﺨﺼﻮص ﺟﺎﭘﻮدری، واترپمپ و… جمع شده ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻪ در این حالت بهترین روش برای آب‌بندی دستگاه ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﻮارد ﻓﻮق اﺳﺖ.

ﻫﯿﺘﺮ ماشین لباسشویی آب را ﮔﺮم نمی‌ کند

برای عیب یابی ماشین لباسشویی، بهتر است سیم‌های راﺑﻂ ﻫﯿﺘﺮ را ﺟﺪا کرده و ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﯿﻢ ﻣﺨﺼﻮص، برق 220 ولت را مستقیما و برای 10 ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﺘﺮ وصل کنید. ﭘﺲ از ﻗﻄﻊ ﺑﺮق، اﮔﺮ پایه‌های اﻟﻤﻨﺖ یا هیتر کمی ﮔﺮم ﺷﺪه‌اند، اﻟﻤﻨﺖ ﺳﺎﻟﻢ است اما ﺑﻪ آن ﺑﺮق نمی‌رسد. اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ می‌تواند مربوط به ﺧﻮد ﺗﺎﯾﻤﺮ باشد، ﮐﻪ در این حالت می‌بایست صفحه‌کلیدهای ﺗﺎﯾﻤﺮ باز شده و ﻋﯿﺐ یابی شود ﯾﺎ ﺳﯿﻢ راﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﺗﺎﯾﻤﺮ ماشین لباسشویی و ﻫﯿﺘﺮ (سیم ﻧﻮل ﻫﯿﺘﺮ) ﻗﻄﻊ اﺳﺖ، ﮐﻪ ﺳﯿﻢ ﻣﻌﯿﻮب را ﺑﺎﯾﺪ سریعا ﺗﻌﻮﯾﺾ کرد. ﮔﺎهی ﻫﯿﺘﺮ ﺳﺎﻟﻢ بوده و ﺑﻪ آن ﺑﺮق ﻧﯿﺰ می‌رسد، اﻣﺎ بر اثر جرم‌گرفتگی ﺳﻄﺢ اﻟﻤﻨﺖ، آب دﯾﺮ ﮔﺮم می‌شود. در اینصورت توصیه می‌شود از یک تکنسین راهنمایی بگیرید.

نکته

در مواردی نیز خرابی هیتراستات دلیل نرسیدن برق به هیتر است. ﺑﺮاي ﺗﺴﺖ ﻫﯿﺘﺮاﺳﺘﺎت، درحالی‌که لباسشویی را از ﺑﺮق کشیده‌اید، رابط‌های اهم‌متر را به آن ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ کرده و ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد. در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت باید قابِ ﻫﯿﺘﺮاﺳﺘﺎت را ﺟﺪا کرده و ﻋﯿﺐ یابی آن را انجام دهید.

لباسشویی آبگیری کرده اﻣﺎ ﻣﻮﺗﻮر ﺷﺴﺘﺸﻮ ﮐﺎر نمی‌ کند

اگر ماشین لباسشویی شما فرایند آبگیری را انجام دهد اما موتور شستشو کار نکند، برای عیب یابی ماشین لباسشویی موارد زیر را بررسی کنید:

علت احتمالی نحوه رفع مشکل
خراب بودن ﺧﺎزن راه‌انداز ﺧﺎزن ﻣﻌﯿﻮب را ﺗﻌﻮﯾﺾ کنید و در صورتی که سیم‌های راﺑﻂ ﺧﺎزن از ﻣﺪار جداشده‌اند، ایراد ﺳﯿﻢ‌ها را نیز برطرف کنید.
ﺧﺮد ﺷﺪن ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن یا بلبرینگ ممکن اﺳﺖ براثر ﺧﺮد ﺷﺪن ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن یا بلبرینگ، ﻣﺤﻮر درام در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮔﺮﯾﭙﺎژ قرار گرفته ﺑﺎﺷﺪ. در اینصورت باید برای اقدام کنید.
وجود مشکل در موتور اگر علت بروز این مشکل وجود نقص فنی در موتور باشد، باید برای تعمیر آن اقدام کنید.

لباسشویی فرایند ﺷﺴﺘﺸﻮ را اﻧﺠﺎم می‌ دهد اﻣﺎ آب ﮐﺜﯿﻒ ﺗﺨﻠﯿﻪ نمی‌ شود

در صورتی که آب کثیف از لباسشویی تخلیه نمی شود، این مساله به مسدود بودن و گرفتگی مجاری تخلیه و یا خرابی پمپ تخلیه و اجزای آن مربوط می‌شود. رفع این مشکل در حالت اول می‌تواند آسان و بی دردسر باشد، اما اگر اشکال از پمپ تخلیه بوده و نیاز به تعویض داشته باشد، بهتر است فورا با تعمیرکار تماس بگیرید.

تند نچرخیدن لباسشویی و خشک نشدن البسه

خرابی خشک کن لباسشویی و خشک نکردن لباس‌ها می‌تواند به دلیل مشکل در المنت، تسمه، موتور ماشین لباسشویی و… باشد. همچنین اگر آب لباسشویی در تخلیه خود با مشکل مواجه شود می‌تواند دلیل خشک نشدن لباس‌ها در ماشین لباسشویی باشد. از دیگر دلایل عدم کارکرد خشک کن لباسشویی به پرکردن بیش از حد ظرفیت می‌توان اشاره کرد.

عیب یابی ماشین لباسشویی که در حین کار ﺣﺮﮐﺖ می‌ کند

برای جلوگیری از حرکت لباسشویی هنگام شستشوی لباس‌ها، باید بست‌ها را بررسی کرد. از دلایلی که موجب حرکت لباسشویی خواهد شد، تراز نبودن ماشین لباسشویی است. گاهی ممکن است خالی بودن لباسشویی یا پر کردن دستگاه بیش از ظرفیت آن نیز باعث لرزش زیاد لباسشویی در حین کار شود. می‌تواند علاوه بر تراز نبودن، به موارد دیگری چون بار نامتعادل، خرابی کمک فنر لباسشویی، فنرها، تسمه دیگ و … نیز مربوط باشد. برای رفع این مشکل به صورت زیر عمل کنید:

 1. به حجم لباس‌ها و ظرفیت ماشین لباسشویی توجه داشته باشید.
 2. از تراز بودن پایه‌های دستگاه مطمئن شوید.
 3. فنرهای نگهدارنده لباسشویی را بررسی و در صورت خرابی تعویض کنید.

ماشین لباسشویی سر و صدای زیادی دارد

سر و صدای زیاد ماشین لباسشویی می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد:

 1. بلبرینگ ‌ها ﺧﺮاب شده‌اند. در این صورت تعویض آنها لازم خواهد بود.
 2. درام لباسشویی دچار مشکل شده است.
 3. ﻻﺳﺘﯿﮏ دور درب، از ﺟﺎی ﺧﻮد خارج‌ شده ﯾﺎ غیر استاندارد اﺳﺖ.
 4. ﺗﺴﻤﻪ ﺧﺮاب ﺷﺪه اﺳﺖ.
 5. ﻫﯿﺘﺮ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ است.
 6. اﮔﺮ ﭘﺲ از رسوب‌زدایی ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻫﯿﺘﺮ، ﺻﺪای ﻣﺎشین لباسشویی اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ، احتمالا ﻫﯿﺘﺮ در ﺟﺎﯾﮕﺎه اصلی ﺧﻮد ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ است.
 7. بلبرینگ‌های ﻣﻮﺗﻮر ﺷﺴﺘﺸﻮ خراب‌ شده‌اند.

مواد شوینده در ماشین لباسشویی حل نمی شود

اگر مواد شوینده در لباسشویی حل نمی‌شود، برای عیب یابی ماشین لباسشویی به صورت زیر عمل کنید:

علت احتمالی نحوه رفع مشکل
ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﯿﺮ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﮐﺜﯿﻒ اﺳﺖ فیلتر کثیف می‌تواند یکی از دلایل حل نشدن پودر در ماشین لباسشویی باشد. در ﺻﻮرت ﮐﺜﯿﻒ ﺑﻮدن ﻓﯿﻠﺘﺮ، ﻓﺸﺎر آب ورودی ﺑﻪ ﺟﺎﭘﻮدری ﮐﻢ خواهد بود. درنتیجه تمام پودر ریخته شده در جاپودری حل نشده و منتقل نمی‌شود. ﻓﯿﻠﺘﺮ را از ﺷﯿﺮ ﺟﺪا کرده و ﭘﺲ از ﺗﻤﯿﺰ کردن آن، دوباره در جای خود قرار دهید.
ﺟﺎﭘﻮدری ﮐﺜﯿﻒ اﺳﺖ ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ می‌بایست ﺟﺎﭘﻮدری را از محل خود خارج کنید و پودرهای ﺳﻔﺖ ﺷﺪه را شسته و بردارید.
استفاده از پودر نامناسب یا بیش از اندازه در صورت استفاده از پودرهای شستشو، حتما توجه کنید که از پودرهای مخصوص ماشین لباسشویی استفاده کنید. همچنین پودرهای شوینده را باید تنها در محفظه وسطی جاپودری بریزید و در صورتی که پودر بیشتری ریخته‌اید، حتما از گزینه Pre Wash استفاده کنید. همچنین توجه داشته باشید که برای شستشوی پرده، ملحفه و توری‌ها از مقدار پودر کمتری استفاده کنید.

بدنه ماشین لباسشویی برق دارد

گاهی بدنه لباسشویی برق دارد که می‌تواند خطرناک باشد زیرا وجود آب در دستگاه که هدایت الکتریکی خوبی دارد می‌تواند به برق گرفتگی یا سوختگی شما منجر شود. در این مواقع سریعا لباسشویی را از پریز برق بکشید. سپس موارد زیر را برای علت برق داشتن بدنه لباسشویی‌ چک کنید:

 • بخش های مختلف لباسشویی را از جهت نشتی آب بررسی کنید. از آنجایی که آب می‌تواند برق گرفتگی را تشدید کند، ممکن است به دلیل نشت آب در یک بخش و نیز وجود اشکالات الکتریکی، بدنه لباسشویی برق دار شده باشد.
 • سیم ارت یا سیم اتصال به زمین لباسشویی باید به درستی متصل شده باشد، اگر این سیم متصل نیست یا به لوله آب متصل شده، می تواند دلیل باشد.
 • سیم کشی‌های الکتریکی و اتصالات و فیش‌های برق ماشین لباسشویی را بررسی کنید. اگر روکش سیم‌ها از بین رفته است یا سوختگی خفیف مشاهده می‌شود، آنها را تعویض کنید.
 • کابل برق و دو شاخه و پریز برقی که لباسشویی به آن متصل است را بررسی کنید. نشانه‌هایی مثل بوی سوختگی از پریز، زنگ زدگی دو شاخه و سیاه شدن پریز یا دو شاخه که می‌تواند ناشی از سوختگی باشد را جدی بگیرید.
 • علت برق داشتن بدنه لباسشویی می‌تواند به دلیل ایراد در موتور و اتصال موتور به بدنه باشد. در این حالت موتور نیم سوز بوده و جریان برق به راحتی به بدنه ماشین لباسشویی راه پیدا می‌کند.
 • خازن پارازیت گیر، هیتر و سیم پیچ داخلی لباسشویی را نیز بررسی کنید.

تحریریه دانا نیوز

مشی رسانه‌ای این سایت، تحلیلی - خبری و اقتصادی است و اعضای تحریریه این مجموعه می‌کوشند از قالب ظاهری خبرها فراتر رفته و به زوایای پنهان و آشکار حوادث سرک بکشند و با کندوکاو بیشتر، ناگفته‌ها و وجوه نامکشوف وقایع و حوادث را بیابند.
دکمه بازگشت به بالا