اجتماعیبرترین های کسب و کار

واژه مردم در ماده 618 قانون مجازات اسلامی

با توجه به عبارت “مردم” در ماده 618 قانون مجازات اسلامی برای تحقق بزه مزاحمت در کسب و کار مزاحمت باید برای افراد کثیری مزاحمت ایجاد شود یا اینکه با مزاحمت برای یک مغازه بزه فوق محقق می شود؟

نظر هیئت عالی

احتیاط در امور کیفری اقتضاء می کند که به نص رفتار کنیم با توجه به کلمه مردم بنظر، معنای متبادر از آن انفراد نخواهد بود.

نظر اکثریت

با عنایت به اینکه عبارت ” مردم” اسم جنس بوده و صرفاً دارای معنای جمع نیست لذا درصورتیکه حتی یک نفر به سبب رفتار مجرمانه مرتکب از کسب و کار خود باز بماند این جرم محقق می شود

نظر اقلیت

با عنایت به اینکه عبارت ” مردم” دارای معنای جمع بوده و متبادر معنای انفراد نمی باشد، بنابراین رفتار مرتکب می بایست جمعی را دربر بگیرد تا بتوان مشمول ماده 618 تعزیرات و مجازات های بازدارنده دانست و صرف تأثیر رفتار مرتکب بر یک نفر را شامل نمی گردد.

جرم انگاری سگ گردانی در معابر و خیابان ها

آیا گرداندان سگ در معابر و خیابان جرم است؟

نظر هیئت عالی

جرم انگاری موضوع سوال محتاج وضع قانون است؛ رفتار موصوف به لحاظ فقد عنصر قانونی فاقد صبغه جزایی بوده و تعقیب کیفری آن امتناع قانونی دارد؛ نتیجتاً نظر اکثریت صائب می باشد.

نظر اکثریت

این عمل جرم نیست؛ چرا که مطابق ماده 2 قانون مجازات اسلامی، جرم، هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل است که در قانون برای آن ها مجازات تعیین شده باشد و در قانون صریحاً برای این رفتار مجازات تعیین نشده است.

نظر اقلیت

این عمل جرم است و با عنوان جریحه دار کردن عفت عمومی قابل مجازات است و مطابق قسمت اخیر ماده 638 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 قابل مجازات است؛ چرا که موجب جریحه دار کردن عفت عمومی می شود؛ البته باید شرایط زمانی و مکانی را نیز در نظر گرفت.

نظر ابرازی

در صورتی که گرداندان سگ موجب ترس افراد و سلب امنیت و آسایش عمومی شود طبق ماده 618 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 نیز قابل مجازات است.

جرم انگاری نزاع در زندان

آیا نزاع و درگیری در اماکنی مثل زندان که باعث برهم خوردن نظم زندان شده از مصادیق اخلال در نظم می باشد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

زندان که محوطه ای خارج از مراکزی است که مورد استفاده عموم قرار می گیرد اخلال در آن خارج از مصادیق ماده 618 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 70 می باشد. بنابراین بر صحت نظریه اقلیت اعلام عقیده می شود.

نظر اکثریت

نظم در محیط ها و موقعیت های مختلف اقتضائات متفاوتی دارد و مثلا در محیط زندان که محیطی کنترل شده و شبیه مراکز نظامی است و زندانیان باید طبق آیین نامه ها و مقررات در چارچوب های تعریف شده ای رفتار نمایند، در چنین فضایی درگیری زندانیان با یکدیگر می تواند مصداق اخلال در نظم باشد و امنیت کلی زندان را به مخاطره اندازد در حالی که همین رفتار در کوچه و خیابان اخلال در نظم عمومی تلقی نمی شود و صرفاً ضرب و جرح است.

نظر اقلیت

در ذات هر جرمی درجه ای از اخلال در نظم وجود دارد و حقوق کیفری اساساً برای صیانت از نظم اقدام به جرم انگاری برخی رفتارها نموده که اگرچه عنوان اخلال در نظم ندارند ولی اخلال در نظم در ضمن آنها وجود دارد لذا نمی توان عنوان مجرمانه مستقلی برای این رفتارها تحت عنوان اخلال در نظم در نظر گرفت.

تحریریه دانا نیوز

مشی رسانه‌ای این سایت، تحلیلی - خبری و اقتصادی است و اعضای تحریریه این مجموعه می‌کوشند از قالب ظاهری خبرها فراتر رفته و به زوایای پنهان و آشکار حوادث سرک بکشند و با کندوکاو بیشتر، ناگفته‌ها و وجوه نامکشوف وقایع و حوادث را بیابند.
دکمه بازگشت به بالا