استان ها

ضرورت حمایت از کودکان بی‌بضاعت حاشیه‌نشین

به گزارش خبرگزاری دانا نیوز از کازوین ؛ حدیث الله جمالی فرماندار کازوین گفت: “کودکان منابع ملی و سازندگان آینده جامعه هستند و می توانند نقش ویژه ای در آنها ایفا کنند.” نقشی بی بدیل در حفاظت از منابع ملی آینده. “

وی گفت: “اسلام بیش از هر مدرسه دیگری به کودکان حق می دهد ، زیرا با حمایت از این حقوق ، آینده کشور تضمین می شود ، حتی اگر افراد واجد شرایط وجود داشته باشند.”

جمالی حصار با اشاره به ویژگی های حومه شهرها به دلیل فقدان و معایب اجتماعی و درگیری های فرهنگی – غربالگری و شناسایی کودکان در این مناطق باید در سرلوحه کار قرار گیرد.

تأکید بر توانایی کودکان بی سرپرست و آسیب پذیر در مناطق کم درآمد و شهری است که بر اساس نیازها و استعدادهای این افراد نظارت می شوند ، به طوری که استعدادهای آنها از سنین پایین توسط سازمان های خیریه هدایت می شود. به

Jamaalport اشاره می کند – موسسات خیریه م needثر باید در این زمینه مشارکت داشته باشند زیرا تأمین منابع آموزشی و فرهنگی در مناطق منزوی و محله های غیررسمی آسیب های اجتماعی را کاهش می دهد.

برای دستیابی به این هدف ، وی خواستار ایجاد گروه ویژه ای برای سازماندهی و غربالگری کودکان در مناطق محدود با استفاده از گروه های خاص و روانشناختی شد.

استاندار قوین در جای دیگر سخنان خود به گذرگاه فرهنگی منطقه اشاره کرد:

وی افزود: نگاه به آثار تاریخی باید با رویکرد قبلی تغییر کند و حفاظت و ارائه آثار تاریخی ، از طریق درآمد و کار ، از طریق ابزارهای فرهنگی و اقتصادی از طریق این آثار مهم است.

جمالی پور افزود: در منطقه کاوین با کمک بخش خصوصی پتانسیل ایجاد معابر فرهنگی ، اقتصادی و گردشگری در شهر وجود دارد و بازارهای اقتصادی باید در ورودی و خروجی شهر ایجاد شود.

48

دکمه بازگشت به بالا