اجتماعی

پرداخت ۲۴۰۰ میلیارد تومان یارانه معیشتی به ۶۰ میلیون خانوار

سرمایه گذاری مشترک بین برنامه و بودجه توسط معاون وزیر و عملیات تعاون ، وزارت تعاون ، وزارت کار و امور اجتماعی و بانک مرکزی برای بیش از 19 میلیون کمک هزینه رمضان تأمین می شود. 669000 خانوار ، 60 میلیون بی خانمان گزارش می دهند

با توجه به مفاد ماده 2 64 مین مجمع عمومی اداره ملی بیماری های عروق ویروس کرونا ، بابا دیپراست گزارش داد که یارانه ها برای پرداخت 2400 میلیارد تن به 60 میلیون نفر در برنامه زندگی خانواده مجاز بودند. براساس لیست اعلام شده در همکاری با آژانس های مربوطه ، از آغاز ماه رمضان ، منابع مورد نیاز از طریق اهداف مبادله دارایی های ارزی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سقف قانون بودجه 1400 تأمین می شود. کل کشور با همین سرعت رشد کرده است

شصت و چهارمین جلسه بیست و سومین اداره ملی تاجگذاری و مدیریت بیماری های کشور که توسط آژانس هماهنگی و همکاری تعاون ، وزارت کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی بر اساس عمل و نتایج حاصله در طی این عملیات تأیید شده است. اجرای ماده 2 ، 23 تریلیون و 965 میلیارد و 860 میلیون و 310 هزار ریال پرداخت می شود.

وی گفت: “این افراد در مجموع 60 میلیون و 14107 خانوار و افراد تحت تکفل آنها را شامل می شود.”

به گفته دبیر قرارگاه کمپ ، این سهم به ازای هر خانواده 510 هزار ریال ، دو برابر 980 هزار ریال ، یک خانواده سه میلیون ریال و برای چهار خانواده 250 هزار ریال پرداخت می شود. خانواده هایی با یک میلیون و 530 هزار ریال و پنج عضو و بیشتر آنها یک میلیون و 800 هزار ریال بودند

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا