اجتماعی

پایش وضعیت معیشت و مسکن ایرانیان

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از تصویب ویژگی های خانواده در دولت خبر داد و گفت: “در مرحله بعد ، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده باید برای هر یک از ویژگی های خانواده ، یک مجوز از مرکز آمار ایران دریافت کند و بنابراین این برنامه را نظارت کند.” وضعیت بهداشتی و درمانی هر استان از نظر بهداشتی ، معیشتی ، مسکن و غیره به طور جداگانه تعیین می شود.

معصومه ابطکر در مصاحبه با دانا نیوز وی یکی از اهداف معاون وزیر امور زنان و خانواده را تقویت و توانمندسازی خانواده عنوان کرد و گفت: “ما باید خانواده ایرانی را از آسیب محافظت کنیم ، این موضوع به موضوعات مختلفی از جمله قانون ، مشاهده و نظارت ، توانمندسازی و چالش های خانواده مربوط می شود.”

وی با اشاره به دو پروژه ، “بررسی ملی خانواده” و “گفتگوی خانواده ملی” عنوان کرد: “بررسی ملی خانواده ، پروژهای است که با همکاری جهاد دانشخواهی اجرا شد و خصوصیات خانواده ایرانی توسط این پروژه مشخص شد.” پروژه ملی گفتگوی خانواده یکی دیگر از کارهای این معاون است که مرحله اول آن موضوع جستجوی مشارکتی است و در 31 استان کشور به کار گرفته شده است و 31 کتاب مرتبط با وضعیت اجتماعی خانواده ها در استان ها دریافت شده است. در مرحله دوم این پروژه ، گفتگوی ملی خانواده و توانمندسازی خانواده مورد بحث قرار گرفت ، بنابراین از نظر حمایت علمی و مطالعه در خانواده ، ما در سطح ملی تحقیقات و مطالعات گسترده و کافی انجام داده ایم و هنوز هم مهمترین موضوعات را مشخص کرده ایم.

ابترکر خاطرنشان کرد: پروژه “بررسی ملی خانواده” و پروژه “گفتگوی خانواده ملی” اسناد مفیدی برای خصوصیات خانواده هستند. وی ادامه داد: پس از دریافت گزارش های مربوط به این دو پروژه ، معاون ملی زنان و خانواده گروه اجرایی در دفتر مرکزی جلساتی را برای شکل دادن به ویژگی های خانواده برگزار کردند.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده معتقد است كه اگر بتوانیم بینش كارشناسی و آماری در مورد وضعیت خانواده داشته باشیم ، می توانیم فرصتها و تهدیدهای پیش روی خانواده ایرانی را توضیح دهیم و برای وضعیت خانواده و در این حالت برنامه خوبی داشته باشیم. وی مسئولیت های آژانس ها را تعریف کرد و مرتباً وضعیت خانواده را تحت نظر داشت ، زیرا تا آنجا که در حال حاضر در مورد خانواده صحبت می کنیم ، کلی نیست و آمار بسیار دقیق است ، اما ویژگی های خانواده به ما امکان می دهد در هر شهری بمانیم. بیایید آن شهر را ببینیم.

به گفته وی ، ویژگی های خانواده شامل سلامت ، معیشت اقتصادی – رفاه و مسکن ، روابط خانوادگی ، خانوادگی و خویشاوندی ، آموزش و مشاوره و اطلاع رسانی ، دین و ارزش های اخلاقی ، مشارکت جامعه ، موانع و ناسازگاری ها است. فرزندآوری – پرورش و حمایت از آینده فرزندان ، نظام حقوقی خانواده و تشکیل خانواده است. از این 10 محور 45 عنصر به دست آمده و 17 دستگاه اصلی و قانونی اعضای ستاد ملی زنان و خانواده هستند.

ابطکر همچنین درباره دلیل منطقی شاخص ها توضیح داد: “مطابق فرمایش مقام معظم رهبری ، نظرسنجی و چند اسناد عالی رتبه درمورد امور خانواده ، ماده 112 قانون برنامه ریزی ششم و همچنین اولویت های تخصصی رئیس جمهور با خانواده توسعه می یابد.”

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده تأکید کرد: معاون رئیس جمهور به مدت یک سال روی ویژگی خانواده کار کرد و توافق کرد که این ویژگی در جلسه ستاد ملی و زنان و ستاد ملی با حضور رئیس جمهور نهایی و نظرات آژانسها تهیه شده است. در دولت تصویب شد و رسماً به دستگاههای دولتی ابلاغ شد.

به گفته وی ، در مرحله بعدی ، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده باید برای هر یک از ویژگی های خانواده ، مجوز از مرکز آمار ایران دریافت کند و موقعیت هر استان را به صورت جداگانه تعیین کند.

به گفته ابطکر ، برای اولین بار در کشور شاخص هایی برای نظارت بر وضعیت خانواده ها ایجاد شده است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا